1. Kalastuksen säätely
2. Käyttö- ja hoitosuunnitelmat
3. Kunnostussuunnitelmat
4. Mäti-istutukset
5. Kala- ja rapuistutukset
6. Erikoiskalastuskohteet


1. KALASTUKSEN SÄÄTELY

Kalastuksen säätelyn perustana on tuotannollisesti yhtenäinen vesialue, jonka nykytila tunnetaan. Vesialueen kalavarojen käytölle määritellään konkreettiset tavoitteet ja näihin pyritään kalastuskuolevuutta (kalastusta) säätelemällä. Keinoja säätelyn toteuttamiseen on lukuisia ja ne voivat vaikuttaa kalastuskuolevuuteen laji-, ikäryhmä- ja/tai kokoluokkakohtaisesti. Säätelyn vaikutuksia seurataan ja tuloksia verrataan tavoitteeseen. Tarvittaessa tavoitteet tai säätelytoimet määritellään uudelleen ja seurantaa jatketaan.

Kalastuksen säätelyn keinovalikoiman avulla muodostetaan alueen kalastussäännnöt. Yleisimpiä kalastuksen säätelyn keinoja ovat verkkojen solmuvälirajoitukset, saaliskalojen alamitat, laji- tai aluekohtaiset kalastusajat ja/tai saalisrajoitukset. Esimerkiksi kuhakannan lisääntymisen turvaamiseksi voidaan 1) sen lisääntymisajaksi asettaa kalastuskielto tiedetyille tai oletetuille lisääntymisalueille; 2) nostaa kuhan alamitta ja verkkojen solmuväli sille tasolle, että kalayksilöt ehtivät lisääntyä useamman kerran ennen jotumistaan saaliiksi; ja/ tai 3) rajoittaa vuosittainen kuhasaalis tiettyyn kappalemäärään. Yksi ratkaisu tai vaihtoehto voisi olla 4) erikoiskalastusalueiden perustaminen, jossa vain tietyt pyyntimuodot olisivat sallittuja ja esimerkiksi joku tietty kalalaji olisi täysin rauhoitettu. Tälläisen erikoiskalastusalueen pyyntimuotoja voisivat olla esimerkiksi rysä, uistin katiska ja nuotta. Näistä pyydyksistä rauhoitetun kalalajin yksilöt on mahdollista vapauttaa elävänä ja hyvin marginaalisin vaurioin. Keinovalikoima on teoriassa lähes rajaton ja se voi samanaikaisesti pitää sisällään lukuisia erityyppisiä aikaan, paikkaan, välineisiin tai saaliin määrään ja laatuun perustuvia kalastuksensäätelytoimia.

Kalastussäännöillä on suuri vaikutus järven saalistuottoon. Varsinkin petokalalajeilla ei juurikaan ole muita luontaisia vihollisia, kuin ihminen niiden kasvettua riittävän kookkaiksi. Jos kalojen annetaan kasvaa nykyisiä lakisääteisiä alamittoja suuremmiksi ennen niiden kalastamista, on sillä suuria taloudellisia vaikutuksia. Esimerkiksi Vesijärven Enonselällä verkkokalastuksen solmuvälirajoituksilla sekä alamitan nostolla on saatu kasvatettua kuhasaalista vähintään kolmanneksella. Saalislisäys johtui pääasiassa kalojen keskikoon suurenemisesta. Vertailun vuoksi todettakoon, että vastaavan saalislisäyksen aikaansaaminen istutuksilla (1 v. kuhanpoikaset 23 snt/kpl) olisi keskimääräisellä istutustuotolla (12 kg/ 1000 poikasta) maksanut yli 83 000 euroa vuodessa!

Lienee sanomattakin selvää, että kalastajat ovat tyytyväisiä säätelyn vaikutuksiin. Valtaosa (80 %) Enonselän kalastajista on tyytyväisiä solmuvälirajoituksen vaikutuksiin ja monet ovat vaatineet solmuvälirajoituksen nostamista vielä nykyistä suuremmaksi.


2. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMAT

Käyttö- ja hoitosuunnitelma on kalatalousalueen tärkein väline käytännön asioiden linjaamiseen. Siinä sovitaan ne periaatteet, joiden mukaan kalavesiä käytetään ja hoidetaan.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman tekemisessä avoimuus ja eri intressiryhmien edustus on ensisijaisen tärkeää jo tavoitteiden asettamisesta ja suunnitteluvaiheesta lähtien. Selkeät ja mahdollisimman konkreettiset tavoitteet luovat perustan onnistuneen käyttö- ja hoitosuunnitelman suunnittelulle. Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat (KHS) ovat tietyiltä osin aluetta sitovia suunnitelmia.

Vesi-Visio osk tekee käyttö- ja hoitosuunnitelmia tai niiden tiettyjä osa-alueita. Pyydä tarjous!


3. KUNNOSTUSSUUNNITELMAT

Vesi-Visio laatii kunnostussuunnitelmia niin virtavesi-, kuin järvialueillekin. Vesi-Vision osakkaat ovat hankkineet vesistöalan koulutuksensa Jyväskylän yliopistosta ja osaamisemme on vahvaa ja monipuolista. Meillä on laaja työkokemus lukuisista vesistöalan ammateista ja hyödynnämme töissämme tuoreinta tutkimustietoa.

Virtavesikunnostukset pitävät sisällään esim. lohikalojen elinympäristön ennallistamis- ja parantamistyöt, sekä nousuesteiden (esim. myllypadot) poistot/kalatiet.

Järvikunnostuksiin liittyviä toimenpiteitä ovat esim. ravintoketjukunnostuksiin liittyvät poisto-/hoitokalastukset, kosteikkosuunnitelmat sekä muut vesien käyttöön, hoitoon ja suojeluun liittyvät toimet.


4. MÄTI-ISTUTUKSET

Meillä on laaja kokemus järvitaimenen mäti-istutuksista. Mätirasiaistutukset ovat monessa tapauksessa paras tapa kotiuttaa taimenkanta puroon, koskeen tai jokeen. Mäti-istutuksista kuoriutuneet taimenet leimaantuvat hyvin kotiveteensä, jolloin ne myös muodostavat kutukannan paremmin kuin suuremmat istutuskalat. Mäti-istutukset voidaan toteuttaa esimerkiksi Whitlock-Vibert-mätirasioilla, joiden avulla päästään parhaaseen tulokseen. Mätirasiaistutuksissa tarvitaan erityistä asiantuntemusta onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Etenkin mätirasioiden tarkka sijainti virtavesialueella on onnistumisen kannalta tärkeää.

Mäti-istutukset voidaan toteuttaa esimerkiksi ”taimenen kotiuttamispakettina”, jolloin tarjoamme koekalastukset ennen ja jälkeen istutuksen sekä mäti-istutukset samassa paketissa (alkukartoitus-toimenpiteet-seuranta). Myös tarvittavat kunnostustoimenpiteet (esim. poikaskivikoiden tekeminen) on mahdollista sisällyttää samaan pakettiin. Taimenen kotiuttamispaketti on erinomainen tapa saada luontaisesti lisääntyvä taimenkanta virtaveteen, josta se on syystä tai toisesta hävinnyt.


5. KALA- JA RAPUISTUTUKSET

Istutussuunnitelmien lisäksi me myös toteutamme istutuksia mahdollisuuksiemme rajoissa. Toiminnassamme kalakantojen luontainen lisääntyminen on aina etusijalla ja pyrimme siihen, ettei asiakas jäisi riippuvaiseksi istutustoiminnasta. Kalojen lisääntyessä luontaisesti, ei istutuksille yleensä ole enää tarvetta ja kalaveden omistajat säästävät selvää rahaa. Kalaistutusten lisäksi myös rapujen siirtoistutukset onnistuvat kauttamme asiantuntemuksella ja turvallisesti.

Emme harjoita kalanviljelytoimintaa, joten istutustoiminnassa olemme riippuvaisia muista toimittajista, mikä vaikuttaa istutustoiminnan aikatauluihin.


6. ERIKOISKALASTUSKOHTEET

Tarjoamme monenlaisia erikoiskalastuskohteisiin liittyviä konsulttipalveluita. Erikoiskalastuskohteet voivat olla esimerkiksi istutuksilla hoidettuja lampia/järviä tai monenlaisia virtavesikohteita. Erikoiskalastuskohteiden saaminen houkuttelevaksi ja tuottavaksi vaatii monenlaista osaamista. Meillä on kalabiologisen osaamisen lisäksi myös näkemystä eri kalastajaryhmien toiveista.

Asiantuntemuksemme avulla voit saada esimerkiksi kohennettua kalastusmahdollisuuksia yksityisessä kalastuskohteessa tai parannettua kaupallisen kohteen houkuttelevuutta.

Esimerkkejä erikoiskalastuskohteisiin liittyvistä palveluistamme:

Kalastussääntöjen laatiminen, käyttö- ja hoitosuunnitelmat/toimintasuunnitelmat, saalispalautteet, kalaston seuranta, tiedottamiseen ja mainontaan liittyvät palvelut, kalastuksenvalvonta.

Myös kalastuskohteen hoidon kokonaisvaltainen ulkoistaminen on mahdollista. Tämä on hyvä vaihtoehto jos halutaan kohentaa esimerkiksi matkailukohteen (leirintäalue tms.) houkuttelevuutta erikoiskalastuskohteen avulla, mutta omassa yrityksessä ei ole kala-alan osaamista.