1. Vesistötarkkailut
1.1 Kalasto ja rapukannat
1.2 Pohjaeläinnäytteet
2. Näytteenotto
2.1 Vesinäytteet
2.2 Sedimenttinäytteet


1. VESISTÖTARKKAILUT

Ympäristölainsäädännössä edellytetään erilaisia seuranta- ja tarkkailuvelvoitteita toiminnalle, jolla voi olla vaikutuksia vesistöihin (esim. turvetuotanto tai kalanviljely).Toteutamme ympäristöviranomaisten määräämiä vesistötarkkailuita kustannustehokkaasti ja ammattitaidolla. Yleensä kuormituksen vaikutuksia havainnoidaan vesistötarkkailulla, jossa seurataan vesistön tilaa sekä kuormituksen voimakkuutta. Vesistöjen tilaan vaikuttavissa hankkeissa edellytetään yleensä monenlaisia selvityksiä ympäristölupaprosessia varten. Teemme tilauksesta kalastoon ja vedenlaatuun liittyviä selvityksiä.

1.1. Kalasto ja rapukannat

Teemme kalastoon ja rapukantoihin liittyviä selvityksiä ja seurantoja. Menetelmistä on tarkemmat kuvaukset ”Kalakantojen seuranta”-valikossa.

1.2. Pohjaeläinnäytteet

Pohjaeläimet ovat veden selkärangattomia eläimiä jotka elävät vesistöjen (järvet, virtavedet, meri) pohjassa joko kiinteällä alustalla tai kasvuston seassa. Pohjaeläimet ovat hyviä vesistön tilan indikaattoreita, sillä niitä elää käytönnässä kaikissa vesistöissä. Erilaisilla vesistötyypeilllä on omanlaisensa pohjaeläinfauna ja ympäristön tilan muutosten vaikutuksista pohjaeläinyhteisöihin on runsaasti tutkimustietoa. Pohjaeläinnäytteenottoa voidaankin käyttää joko alueidein tyypittelyyn, tai ympäristön tilan muutosten seurantaan. Pohjaeläinnäytteenoton hyviä puolia ovat myös näytteenottomenetelmien tarkka standardointi sekä kattava määrityskirjallisuus.


2. NÄYTTEENOTTO

2.1. Vesinäytteet

Vesinäytteiden haku on olennainen osa vesistöseurantoja. Voimme hakea ja toimittaa näytteet laboratorioon analysointia varten. Kauttamme onnistuu niin yksittäisten näytteiden haku, kuin säännöllisesti toistuvat näytteenototkin, tai järjestämme esimerkiksi palvelun ulkoisesti osana muuta kokonaisuutta.

2.2. Sedimenttinäytteet

Sedimenttinäytteiden avulla saadaan tietoa vesistöön kohdistuvasta kuormituksesta. Pitkäaikainen ja jatkuva kiintoainekuormitus näkyy parhaiten sedimenttinäytteissä, etenkin jos kuormitus on jaksottaista. Sedimentoitumista ja sedimentin laatua voidaan seurata sedimenttikeräimillä tai sedimenttinäytteillä.